Szanowni Pacjenci, ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i nasze, zapraszamy do kontaktu w ramach telemedycyny (telefonicznie lub email).

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej.

TWOJ-ORTOPEDA.PL

O NAS

Właścicielami niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.twoj-ortopeda.pl (dalej jako: „Strona”) są:

(1) Konrad Chudy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KONRAD CHUDY wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lipowa 14/1, 62-002 Suchy Las; NIP: 6652629595; REGON: 301039868; oraz

(2) Bartosz Łukaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRAKTYKA LEKARSKA BARTOSZ ŁUKASZEWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kościelna 33A/221, 60-537 Poznań; NIP: 6652778881; REGON: 302842722

– dalej zwani łącznie: „Właścicielem” lub „Administratorem”.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela, po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela.

Wszystkie informacje, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym oraz najnowszą dostępną wiedzą medyczną. Natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych na Stronie informacji, w tym decyzje dotyczące stanu zdrowia osoby odwiedzającej Stronę, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność tej osoby. Właściciel rekomenduje, żeby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się po indywidualną poradę do Właściciela.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Administrator udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach medycznych.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej; Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

 Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań dotyczących jej treści prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • drogą poczty elektronicznej na adres: admin [at] twoj-ortopeda.pl;


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 30 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: blog, formularz kontaktowy, dodawanie opinii oraz rezerwacja wizyty.

 1. Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 2. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości do Właściciela oraz co najmniej następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Usługobiorca ma również możliwość załączenia potrzebnych plików z pamięci swojego urządzenia. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.
 3. Dodawanie opinii jest dostępne jedynie dla usługobiorców, którzy skorzystali z usług Właściciela. Dodanie opinii możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Referencje” widocznej na Stronie Internetowej, (2) kliknięciu pola „Dodaj swoją opinię”, (3) wypełnieniu formularza oraz (4) kliknięciu pola „Wyślij”. W formularzu dodawania opinii wymagane jest podanie przez usługobiorcę imienia i nazwiska oraz treści opinii, wybranie oceny w pięciostopniowej skali oraz wskazanie lekarza, którego usług dotyczy opinia. Opinia staje się widoczna na Stronie dopiero po jej zatwierdzeniu przez Właściciela. Dodawanie opinii jest nieodpłatne oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą jej dodania albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jej dodawania.
 4. Rezerwacja wizyty jest możliwa po przejściu do zakładki „Zespół” widocznej na Stronie Internetowej oraz wybraniu lekarza, u którego usługobiorca zamierza zarezerwować wizytę. Sama rezerwacja wizyty odbywa się już poprzez zewnętrzną i niezależną od Właściciela stronę internetową, na którą usługobiorca przenosi się po kliknięciu pola „Umów wizytę”.

Wszystkie treści publikowane przez usługobiorców na Stronie Internetowej lub wysyłane za jej pośrednictwem powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań dotyczących jej treści prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt [at] twoj-ortopeda.pl;